Баклаврын мэргэжлүүд

Engineering programs / Инженерийн  сургалтууд

 • Engineering / Инженер
 • Mechanical Engineering/ Механик инженер
 • Electrical Engineering / Цахилгааны инженер
 • Construction Engineering / Барилгын инженер
 • Computer Engineering / Компьютерын инженер
 • Civil Engineering / Иргэний барилгын инженер
 • Agricultural and Bio systems Engineering / ХАА биосистемийн инженер
 • Industrial Engineering / Гар үйлдвэрийн инженер
 • Manufacturing Engineering / Үйлдвэрийн инженер

Pre-Professional programs / Мэргэжлийн суурь сургалтууд

 • pre-Medicine / Анагаах ухаан
 • Pre- Dentistry / Шүдний эмч
 • Pre – Veterinary / Малын эмч
 • Pre – Law / Хуульч
 • Pre – Engineering / Инженер
 • Pre – Lab Technology / Лабораторийн инженер
 • Pre – Pharmacy / Эм зүй
 • Pre – Physics / Физик
 • Pre – Wildlife Management / Амьд байгалийн менежмент

Undergraduate Degree / Бакалаврын сургалтууд

 • Accounting / Нягтлан бодогч
 • Aerospace Studies / Аэродинамик судлал
 • Agribusiness / Хөдөө аж ахуйн бизнес
 • Agricultural Economics / Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг
 • Agricultural Studies / Хөдөө аж ахуй судлал
 • Agricultural Systems Management / ХАА-н  тогтолцооны менежмент
 • Anthropology / Антропологи
 • Applied Science in Technology / Технологийн хэрэглээний шинжлэх ухаан
 • Architecture Studies / Архитектур судлал
 • Architecture / Архитектур
 • Biochemistry / Биохими
 • Biology / Биологи
 • Biotechnology / Биотехнологи
 • Botany / Ургамал судлал
 • Broadcasting / Радио телевизийн нэвтрүүлэгч
 • Business & Organization Management / Бизнес ба зохион байгуулалтын менежмент
 • Business & the Arts / Бизнес ба урлаг
 • Business Administration / Бизнесийн удирдлага
 • Business Education / Бизнесийн боловсрол
 • Business Software Applications / Бизнесийн хэрэглээний программ
 • Business, Language & Culture / Бизнес- хэл соёл
 • Business-International Political Economy / Бизнес- олон улсын улс төрийн эдийн засаг
 • career and technical education / Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол
 • Chemical Physics / Хими физик
 • Chemistry / Хими
 • Chemistry Education / Химийн боловсрол
 • Communication / Харилцаа холбоо
 • Communication Education / Харилцаа холбооны боловсрол
 • Computer Information Systems / Компьютерийн мэдээллийн системүүд
 • Computer Science / Компьютерийн шинжлэх ухаан
 • criminal justice / Эрүүгийн хууль
 • Digital Design / Дижитал дизайн
 • Earth and Environmental Studies / Дэлхий ба хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан
 • Earth Science / Газар судлал
 • Economics / Эдийн засаг
 • Entrepreneurship / Бизнес
 • Environmental Health / Хүрээлэн буй орчны эрүүл ахуй
 • Environmental Studies / Хүрээлэн буй орчин судлал
 • Fashion Design / Загвар дизайн
 • Finance / Санхүү
 • Food Safety / Хүнсний эрүүл ахуй
 • Food Science / Хүнс судлал
 • Forensic Accounting / Шүүхийн Нягтлан бодох бүртгэл
 • General Agriculture / Ерөнхий хөдөө аж ахуй
 • General Studies / Ерөнхий судлал
 • Geography / Газарзүй
 • Geology / Геологи
 • Geo science / Гео шинжлэх ухаан
 • Graphic Design / График дизайн
 • Health Care / Эрүүл ахуй
 • Health Education / Эрүүл мэндийн боловсрол
 • Health Science / Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
 • History / Түүх
 • History Education / Түүхийн боловсрол
 • Hospitality and Tourism Management / Зочид буудал аялал жуулчлалын менежмент
 • Human Resource Management / Хүний нөөцийн менежмент
 • Human Resources / Хүний нөөц
 • Human Service Agency Management / Нийгмийн үйлчилгээний байгууллагын Менежмент
 • Information Technology / Мэдээллийн технологи
 • Instructional Technology / Сургалтын технологи
 • Interior Design / Интерьер дизайн
 • International Business / Олон улсын бизнес
 • International Political Economy / Олон улсын улс төрийн эдийн засаг
 • International Relations / Олон улсын харилцаа
 • International Studies / Олон улс судлал
 • Journalism / Сэтгүүлзүй
 • Landscape Architecture / Ландшафтын архитектур
 • Leadership studies / Удирдлага судлал
 • Management / Менежмент
 • Management Communication / Менежментийн харилцаа холбоо
 • Management Information Systems / Менежментийн мэдээллийн системүүд
 • Marketing / Маркетинг
 • Mass Communication / Нийтийн харилцаа холбоо
 • Mathematics / Математик
 • Mathematics Education / Математикийн боловсрол
 • Mathematics-Physics / Математик-физик
 • Media and Society / Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл-нийгэм
 • Microbiology / Микробиологи
 • Natural Resource Management / Байгалийн нөөцийн менежмент
 • Nursing / Сувилахуй
 • Physical Education / Физикийн боловсрол
 • Physics / Физик
 • Political Economy / Улс төрийн эдийн засаг
 • Political Science / Улс төрийн шинжлэх ухаан
 • Media Communication / Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл-харилцаа холбоо
 • Psychology / Сэтгэл судлал
 • Public Management / Олон нийтийн менежмент
 • Public Policy Studies / Олон нийтийн бодлого судлал
 • Russian Language and Culture / Орос хэл соёл
 • Science / Шинжлэх ухаан
 • Social Science / Нийгмийн шинжлэх ухаан
 • Sociology / Социологи
 • Soil Science / Газар шороо судлал
 • Statistics / Статистик
 • Technology Education / Технологийн боловсрол
 • Urban Studies / Хот суурин судлал