Магистрийн мэргэжлүүд

Master Degrees / Магистрын сургалт

 • Agricultural & Bio systems Engineering / ХАА болон Био технологийн инженер
 • Agricultural Economics / ХАА-н Эдийн засагч
 • Agricultural education / ХАА-н боловсрол
 • Architecture / Архитектур
 • Business Administration / Бизнесийн удирдлага
 • Business Administration (MBA) / Бизнесийн удирдлага (МBA)
 • Business-to-Business / Бизнес
 • Chemistry / Хими
 • Communication / Харилцаа холбоо
 • Community Development / Ниймийн хөгжил
 • Computer Science / Комьпютерийн шинжлэх ухаан
 • Electrical Engineering / Цахилгааны инженер
 • Human Resource Management / Хүний нөөцийн менежмент
 • Human Resources / Хүний нөөц
 • Human Service Agency Management / Нийгмийн үйлчилгээний агентлагийн менежмент
 • Industrial Engineering & Management / Үйлдвэрийн инженер – Менежмент
 • International Agribusiness / Олон Улсын ХАА-н бизнес
 • International Business / Олон Улсын бизнес
 • Investment Management / Хөрөнгө оруулалтын менежмент
 • Leadership / Удирдлага
 • Management / Менежмент
 • Manufacturing Engineering / Үйлдвэрийн инженер
 • Marketing / Маркетинг
 • Master of Arts in Sale / Худалдааны чиглэлээр магистер
 • Master of Science (business are of concentration / Шинжлэх ухаан магистер (Бизнесийн орчинд)
 • Mathematics / Математик
 • MBA Accounting / MBA Нягтлан бодох
 • MBA Management / MBA менежмент
 • Mechanical Engineering / Механик инженер
 • Merchandising / Бизнес
 • Natural Resource Management / Байгалийн нөөцийн менежмент
 • Psychology / Сэтгэл судлал
 • Social Science / Нийгмийн шинжлэх ухаан
 • Social Science (Political Sciences) / Нийгмийн шинжлэх ухаан (Улс төрийн шинжлэх ухаанууд)
 • Statistics / Статистик